Regulamin serwisu

Regulamin serwisu www.erudiogroup.pl oraz platformy edukacyjnej obowiązujący od 1 lipca 2015 r.

1. Definicje 

Administrator / Sprzedawca/Usługodawca - oznacza firmę Erudiogroup Marcin Nielipowicz, z siedzibą we Wrocławiu (50-078 Wrocław) przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 4/29, NIP 898-210-65-94, REGON 021874174.  

Użytkownik / Usługobiorca - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie www.erudiogroup.pl, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie www.erudiogroup.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie kursów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności. 

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.  

Serwis - strona internetowa bądź aplikacja mobilna, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie erudiogroup.pl oraz jej subdomenach.

Platforma – platforma edukacyjna, dostępna pod adresem www.erudiogroup.pl

Regulamin  – niniejszy regulamin Serwisu www. erudiogroup.pl oraz Platformy edukacyjnej

Umowa sprzedaży  – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu www.erudiogroup.pl.

Usługa elektroniczna -  usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu www.erudiogroup.pl.bądź Platformy edukacyjnej

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. Podmiotem zarządzającym serwisem www.erudiogroup.pl oraz platformą edukacyjną jest Erudiogroup Marcin Nielipowicz, z siedzibą w e Wrocławiu (50-078 Wrocław) przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 4/29,  NIP:8982106594, REGON;021874174, biuro obsługi klientów i adres do korespondencji: Stanisława Leszczyńskiego 4/29  50-078 Wrocław

3. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych za pomocą serwisu www.erudiogroup.pl, zwanego dalej Serwisem oraz platformy edukacyjnej  zwanej dalej Platformą. 

4. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu i Platformy, zwanych dalej Użytkownikami. 

5. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe  zamieszczone na stronach Serwisu lub Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.  

6. Na Platformie mogą być zamieszczane kursy elearningowe, ebooki, audiobooki, pliki audio i pliki video oraz podręczniki w wersji elektronicznej, przeznaczone dla odbiorców kursów stacjonarnych.

7. Sprzedaż licencji na korzystanie z kursów na platformie edukacyjnej prowadzona jest wyłącznie przez przedsiębiorstwo Erudiogroup. 

8. Nie jest dopuszczalne umieszczanie na Platformie żadnych treści sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz treści naruszających prawa osób trzecich. W przypadku, gdy Użytkownik napotka na Platformie powyżej wymienione treści powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora. 

9. Administrator ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub Platformy Użytkownikowi  naruszającemu niniejszy Regulamin i zamieszczającemu treści, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi takiemu nie będą zwracane żadne koszty poniesione na opłacenie dostępu do kursów. 

10. Użytkownik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim loginu i hasła, umożliwiającego korzystanie z Platformy. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający poznanie ich osobom trzecim. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób, zaś Administrator ma prawo zablokować dostęp takiego Użytkownika do Platformy. 

11. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień na stronie www.erudiogroup.pl  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość ta  zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 11 niniejszego Regulaminu. 

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

13. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

14. Wpłaty za licencje na korzystanie z kursów dokonywane są na odpowiednie konta operatora rozliczeniowego z którym współpracuje Sprzedawca, zwanego dalej Operatorem. Sprzedawca ujawniana jest w trakcie składania zamówienia. Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.

15. Kursy dostępne są po zaksięgowaniu opłaty za dany kurs na koncie wygenerowanym podczas składania zamówienia. Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.   

Ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia jest jest jego opłacenie. W przypadku posiadania przez Użytkownika uprawnień do zniżek, lub np. zwolnienia z VAT, Użytkownik przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres biuro@erudiogroup.pl, celem ustalenia szczególnych warunków zakupu. 

16.  Licencja na dostęp do kursów może być ograniczona co do czasu, przez jaki można korzystać z określonego kursu. Szczegółowe zasady korzystania z danego kursu podane są każdorazowo przy opisie kursu.

17. Dla sprawnego korzystania z Platformy wymagane jest spełnienie określonych wymagań technicznych. Szczegółowe wymagania techniczne, niezbędne dla prawidłowego korzystania z  danego kursu będą każdorazowo określone w jego opisie.

18. Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się (rejestracji). Rejestracja użytkownika obejmuje akceptację warunków niniejszego Regulaminu, prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego automatycznie przez platformę na konto użytkownika.

19. Sprzedawca wystawia faktury VAT.  Faktury dostarczane będą w formie elektronicznej, na co Użytkownik wyraża zgodę.

20. Zaświadczenia o ukończeniu kursów i certyfikaty wysyłane są w plikach pdf, w terminie 14 dni od dnia ukończeniu kursu przez Użytkownika. Na życzenie Użytkownika możliwe jest przesłanie zaświadczenia lub certyfikatu w tradycyjnej formie papierowej.  

21. Korzystając z Serwisu oraz Platformy,  Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, którym jest  Erudiogroup Marcin Nielipowicz, z siedzibą w e Wrocławiu (50-078 Wrocław) przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 4/29,  NIP 8982106594, REGON 021874174. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności. 

22. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by Platforma funkcjonowała bez istotnych awarii oraz długotrwałych przerw. Planowane przerwy techniczne, związane z dokonywaniem zmian lub modernizacji Platformy dokonywane będą w godzinach nocnych. Zasoby Platformy przechowywane są na serwerach firmy hostingowej nazwa.pl Sprzedawca nie ma wpływu na działanie łączy Internetowych pomiędzy serwerami a Użytkownikiem.

23. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2015 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ). W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez wskazania przyczyn z zachowaniem miesięcznego 

24. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Erudiogroup powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: reklamacje@erudiogroup.pl Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez firmę Erudiogroup. Po rozpatrzeniu reklamacji, Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

25. Reklamacje dotyczące przebiegu rozliczenia płatności należy w pierwszej kolejności kierować do Operatora, a następnie  do Sprzedawcy.

Nasze Social Media

Zaloguj się

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ